Lions klub Konjice je član zveze Lions klubov Slovenije. Klub je 21. januarja 2004 ustanovilo 24 članov. Klub po več kot šestih letih delovanja ob koncu lionističnega leta 2009_2010 združuje 39 članov.

Lions Clubs International (LCI) je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 7. julija 1917 v Chigau v ZDA. LCI šteje danes preko 45.000 klubov s 1,35 milijona člani iz več kot 200 držav in regij sveta. LCI je največja klubska organizacija na svetu in ima kot nevladna organizacija posvetovalni status v združenih narodih, kjer se primarno ukvarja s pospeševanjem splošne svetovne blaginje in človekovih pravic.

Zveza lions klubov Slovenije – Distrikt 129 je sestavni del mednarodne organizacije Lions Clubs International in povezuje slovenske  Lions klube. Program delovanja organizacije je pomoč vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljnemu programu so slovenski Lionsi dodali še številne druge programe. Pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, izmenjava mladih, plakat miru, itd. Guverner je vodja posameznega Distrikta in se voli za eno leto. Distrikt 129 ima pomembno vlogo pri ustanavljanju Lions klubov v BiH, Srbiji in Makedonijio.

Cilji lionizma so zajeti v šestih točkah:

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
 • Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
 • Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Predsedstvo kluba sestavljajo predsednik, prejšnji predsednik, prvi podpredsednik, drugi podpredsednik, tajnik, zakladnik ter predsednika častnega razsodišča in kadrovske komisije.

Na seje predsedstva je vabljen tudi predsednik nadzornega odbora, ki pa nima glasovalne pravice.

Načini pridobivanja sredstev:

 • s članarino članov
 • z izvedbo dobrodelnih prireditev kot so:
  • dobrodelni ples ob obletnici ustanovnega večera
  • dobrodelna LIONS regata
  • dobrodelno jesensko srečanje
  • ostale dobrodelne prireditve
 • pridobivanjem sponzorskih in donatorskih sredstev

Vsa tako pridobljena sredstva se porabijo izključno za humanitarni namen.

Sredstva za samo delovanje kluba se pridobijo iz dela članarin in s prostovoljnimi prispevki članov kluba in so strogo ločena od sredstev, pridobljenih za humanitarno dejavnost.

Način dodeljevanja humanitarnih sredstev.

Pri dodeljevanju pomoči sledimo naslednjim načelom:

 • prejemniki pomoči so tako fizične osebe, kot organizacije, predvsem iz lokalnega okolja, ki potrebujejo pomoč
 • prejemnike pomoči izbiramo na podlagi vlog in predlogov članstva
 • pri podeljevanju pomoči se trudimo, da prejemnikov ne stigmatiziramo

NAČELA  KONTAKT

PRAVILA HUMANITARNEGA DRUŠTVA LIONS KLUB KONJICE

Pravila humanitarnega društva Lions klub Konjice