Na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Lions kluba Konjice Božidarja Punčuha, je Skupščina Lions kluba Konjice v program aktivnosti uvrstila tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je podpora pri nadaljnem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij.

V ta namen je klub za študijsko leto 2009/2010 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov.

Skladno s sklepom zbora Lions kluba in sprejetega Pravilnika o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih

OBJAVLJAMO:

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OZIROMA ŠTUDIJSKIH POMOČI NA VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH

Štipendija bo podeljena za eno študijsko leto študentom od vključno drugega letnika dalje.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki niso v delovnem razmerju in nimajo statusa samostojnih podjetnikov.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim učnim uspehom (povprečna ocena najmanj 8) ter kandidati, ki izkazujejo nadarjenost na določenem področju. Glede slednjega pričakujemo mnenje/priporočilo najmanj dveh priznanih strokovnjakov. Prednost pri dodelitvi bodo imeli študentje, ki živijo v težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in študentje s posebnimi potrebami, četudi ne izpolnjujejo vseh pogojev.

Na razpis se prijavijo kandidati sami do 20. oktobra 2009.

K prijavi je potrebno priložiti:

  • dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
  • dokazilo o učnem uspehu v predhodnem šolskem letu
  • kratek življenjepis,
  • dokazila o dohodkih na družinskega člana – odločba centra za socialno delo o otroškem dodatku
  • izjavo da ni zaposlen, nima statusa zasebnega podjetnika-obrtnika.

Predlog za podelitev štipendije lahko oblikujejo tudi člani Lions kluba Konjice, ali socialno – humanitarne organizacije in društva, vendar le ob pisnem soglasju kandidata.

Lions klub Konjice si pridržuje pravico da štipendije podeli tudi v drugačnem obsegu kot je objavljeno s tem razpisom.

Kandidati bodo prejeli odgovor v 30-ih dnek po preteku razpisa. Izbranemu kandidatu bo dodeljen skrbnik – tutor, ki bo spremljal študij in uspešnost študija štipendista. O dodelitvi štipendije bo sklenjena posebna pogodba.

Prijave z dokazili kandidati pošljejo na naslov:

Lions klub Konjice, Mestni trg 2, 3210 Slovenske Konjice s pripisom »vloga za štipendijo – ne odpiraj«